Política de RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

COS NOSOS CLIENTES

Ofrecer aos nosos hóspedes as súas mellores experiencias personalizadas de aloxamento, superando as súas expectativas coa excelencia dos nosos mellores servizos.

COA SOCIEDADE

Buscar activamente a forma de xerar prosperidade e desenvolvemento sustentable na zonas de influencia onde estamos presentes, respectando e fomentando a súa cultura, tradicións e valores, cunha especial atención aos colectivos máis vulnerables.

CO MEDIO AMBIENTE

Contribuír a preservar a contorna ambiental e paisaxística, velando polo impacto das nosas actividades e fomentando a conciencia de sustentabilidade en todos os nosos grupos de interese.

COS NOSOS PROVEDORES

Achegar a nosa profesionalidade e dimensión para construír relacións duradeiras baseadas na confianza, o respecto e o beneficio mutuo.

COS NOSOS COLABORADORES

Ofrecer as mellores oportunidades de desenvolvemento profesional, desde a estabilidade dunha empresa familiar e a solidez dunha gran firma, que sabe recoñecer con equidade o compromiso, o talento e os logros.

COS NOSOS ACCIONISTAS E INVESTIDORES

Xestionar a empresa con criterios de transparencia, rigor e bo goberno, para lograr rendibilidade e incremento de valor a medio e a longo prazo.

COS NOSOS PROPIETARIOS E SOCIOS

Ofrecer os mellores servizos integrais para rendibilizar o seu investimento, xestionando con profesionalidade, seriedade e a confianza dunha firma de prestixio

 

Política de igualdade

PLAN DE IGUALDADE

1 Ámbito de aplicación

O presente plan resulta aplicable a todos os nosos centros de traballo, sen prexuízo das medidas concretas que puidesen establecerse atendendo ás características concretas de cada un dos centros de traballo. Así mesmo, será un marco referente de aplicación con suxeición á normativa local,

2 Eixos de actuación

En coherencia cos resultados do diagnóstico, o plan de igualdade estrutúrase en 7 eixos de actuación:

 1. Cultura e comunicación
 2. Selección
 3. Formación e desenvolvemento Profesional
 4. Retribución
 5. Conciliación e corresponsabilidade
 6. Prevención do acoso laboral
 7. Medidas de apoio ás mulleres vítimas de violencia de xénero

Para cada un dos eixos de actuación descríbense:

 1. Obxectivos a alcanzar
 2. Accións concretas para conseguir os obxectivos marcados Estes obxectivos e accións recóllense nun cronograma, no que se especifican as áreas de responsabilidade e as datas de compromiso respecto ao período de implantación de cada unha das accións.

EIXO 1. CULTURA E COMUNICACIÓN

Obxectivo 1.1 Fomentar unha cultura de igualdade asegurando o principio de igualdade de trato e de oportunidades entre homes e mulleres

Accións:

1.1.1. Manter a Comisión de Igualdade e elaborar un regulamento de funcionamento da mesma.

1.1.2. Definir os indicadores que a empresa achegará, coa periodicidade que se acorde na Comisión de Igualdade para medir os avances de igualdade.

1.1.3. O persoal de novo ingreso recibirá formación específica sobre os principios de igualdade na empresa, o plan de igualdade e o protocolo de prevención do acoso.

Obxectivo1.2 Difusión do plan de igualdade

Accións:

1.2.1. A Comisión de Igualdade velará polo cumprimento do plan de igualdade en todos os centros de traballo da empresa.

Darase formación específica a todas as persoas que asuman esta función.

Obxectivo 1.3 Sensibilización en materia de igualdade

Accións:

1.3.1. Todas as persoas encargadas dos procesos de xestión de persoas (selección, retribución, promoción e desenvolvemento profesional), así como a representación sindical recibirá formación específica en materia de igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes. A planificación acordarase na Comisión de Igualdade e garantirase que a primeira sesión sexa presencial.

1.3.2. Revisaranse os procedementos de traballo das unidades de negocio nas que as mulleres estean infra-representadas, tentando detectar se existe unha barreira para o acceso da muller a estes postos, establecéndose as melloras necesarias para eliminar esas barreiras

Obxectivo 1.4 Dar seguimento periódico á opinión dos empregados e empregadas en materia de igualdade

Accións:

1.4.1. Incluír preguntas relacionadas coa igualdade de oportunidades e a conciliación nas posibles enquisas de clima laboral que puidesen realizarse no futuro, dirixidas ás persoas que compoñen o persoal.

1.4.2. Establecer un plan de mellora a partir dos resultados que as mesmas presenten.

Obxectivo 1.5 Reforzar a cultura de igualdade, tanto interna como externamente

Accións:

1.5.1. Realizar un plan de comunicación específico dirixido a todo o persoal no tema da igualdade e comunicar anualmente (salvo que se considere unha periodicidade inferior nalgún tema) os avances do plan a través das canles formais de comunicación dispoñibles.

Obxectivo 1.6 Asegurar a incorporación da perspectiva de xénero na aplicación de calquera obrigación referente á prevención de riscos laborais

Accións:

1.6.1 A avaliación de riscos e a planificación da actividade preventiva terá en conta a diversidade e deberá contemplar as diferenzas de xénero e a totalidade de riscos para a saúde (seguridade, axentes químicos, biolóxicos e físicos, riscos músculo esqueléticos e psicosociais), co fin de que as políticas e prácticas de prevención dean resposta ao conxunto das condicións de traballo de homes e mulleres.

1.6.4. Asegurar o cumprimento da LPRL (artigo 26 da Lei31/1995 de Prevención de Riscos Laborais -adaptación cambio do posto de traballo-)

1.6.5. Difundir as reformas lexislativas producidas pola Lei 3/2007 de 22 marzo, para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes e o RD 295/2009 do 6 de marzo que a desenvolve en materia de prestacións da Seguridade Social

EIXO 2: SELECCIÓN

Obxectivo 2.1 Garantir a selección non discriminatoria e a incorporación de mulleres naquelas áreas, colectivos e postos onde a súa representación é menor, con base na política e proceso de selección da compañía

Accións:

2.1.1. Establecer acordos con centros formativos nas diferentes localidades onde

Gamesa ten centros de traballo, para favorecer a entrada de mulleres e homes con

formación técnica acorde aos postos que se requiren na empresa.

2.1.2. Verificar e manter o compromiso da empresa coa igualdade e a non discriminación nos documentos que integran o proceso de selección.

2.1.3. Os anuncios e criterios de selección non conterán requisitos, que sen ser relevantes para o exercicio do traballo, impidan presentarse nin seleccionar a persoas dun xénero determinado.

EIXO 3: FORMACIÓN E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL

Obxectivo 3.1 Favorecer a igualdade de oportunidades de mulleres e homes no desenvolvemento profesional e a promoción

Accións:

3.1.1. Manter os programas de identificación de talento interno que permitan dispoñer dunha base de mulleres e homes cualificados con potencial para promocionar a posicións de responsabilidade, asegurando que a porcentaxe de mulleres sexa polo menos igual á porcentaxe de mulleres no persoal de Gamesa.

Obxectivo 3.2 Garantir que a conciliación da vida persoal e laboral non supoña un freo para os profesionais que desexen promocionar a postos de traballo de maior responsabilidade

Accións:

3.2.1 Favorecer o acceso á formación ao persoal con excedencia, redución de xornada ou calquera outra situación relacionada coa conciliación da vida persoal.

Obxectivo 3.3 Favorecer a promoción dos profesionais a todas as categorías, funcións e postos de traballo nas que se achan infrarrepresentadas

Accións:

3.3.1. Formar ás traballadoras para acceder a postos de traballo de escasa presenza feminina.

EIXO 4: RETRIBUCIÓN

Obxectivo 4.1 Garantir a aplicación efectiva do principio de igual remuneración por un traballo de igual valor e, en concreto, a non existencia de diferenzas salariais por razón de xénero

Accións:

4.1.1 A Comisión de Igualdade fará unha análise da política retributiva da empresa desde a perspectiva de xénero, co fin de detectar posibles elementos discriminatorios, e no caso de que se detecten corrixilos.

4.1.3 Corrixir as diferenzas salariais por xénero que se puidesen detectar por outras vías.

4.1.4 Garantir a igualdade de trato na aplicación do sistema retributivo ás persoas que estean a utilizar calquera medida de conciliación persoal, familiar e profesional.

EIXO 5: CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

Obxectivo 5.1 Promover unha cultura que facilite a conciliación da vida persoal e laboral e a corresponsabilidade, asegurando que o exercicio destes dereitos non teña consecuencias negativas no ámbito profesional, dado o seu especial impacto no colectivo feminino

Accións:

5.1.1. Sensibilizar e informar ao persoal sobre a importancia da corresponsabilidade nos compromisos familiares. Propiciarase concretamente a igualdade de obrigacións para o coidado das persoas dependentes e a

sensibilización en materia de responsabilidades familiares e repartición equilibrada de tarefas.

EIXO 6: PREVENCIÓN DO ACOSO

Obxectivo 6.1 Asegurar o cumprimento do protocolo de prevención do acoso

Accións:

6.1.1. Revisar o protocolo de acoso no prazo de 6 meses desde a firma deste acordo, aquel mantén a súa vixencia ata a firma do novo protocolo.

6.1.2 Realizar un plan de comunicación específico dirixido a todos os empregados e empregadas en relación co protocolo de prevención do acoso.

EIXO 7: MEDIDAS DE APOIO Ás TRABALLADORAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

A empresa garante que empregadas vítimas de violencia de xénero terán os dereitos recolleitos no Estatuto dos Traballadores, por mor da entrada en vigor da Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero do 28 de decembro do 2004:

Ademais do establecido legalmente, a empresa poñerá en marcha as seguintes medidas:

 1. a) Facilitar ás persoas do persoal que sexan vítimas de violencia de xénero a continuidade laboral.
 2. c) Preferencia para ocupar as vacantes que se xeren fose do lugar de residencia habitual sen necesidade de seguir o procedemento de cobertura convencionalmente previsto.

 

 1. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

Este plan terá unha vixencia desde o día da súa firma e ata o 31 de decembro de 2017. No caso de que finalizada a súa vixencia non se acorde un novo plan, prorrogarase o contido do mesmo ata a firma dun novo acordo.

Ao longo deste período levará a cabo o seguimento da posta en marcha das accións planificadas e elaborarase un informe detallado dos avances do plan anualmente, que se analizará no seo da Comisión de Igualdade.

Política ambiental

Ou SEMAFORO DE FISTERRA, empresa responsable de referencia na zona, comprométese ao coidado e respecto do medio ambiente no exercicio diario das súas actividades.

Para lograr que este compromiso  sexa unha realidade, Ou SEMAFORO DE FISTERRA considera necesaria a máxima implicación de toda a Compañía e de todos os seus empregados mediante a aplicación de solucións eficientes e a procura de alternativas sustentables e innovadoras para as súas oficinas centrais, servizos e produtos dos establecementos.

É por iso que adoptamos esta Política Ambiental que proporciona o marco de referencia para establecer e revisar os obxectivos e metas ambientais, baseada no seguinte decálogo:

 • Aplicar os criterios ambientais en todos os procesos de planificación e toma de decisións sobre cuestións que puidesen afectar o medio ambiente.
 • Cumprir a lexislación ambiental que é de aplicación á nosa actividade, así como os compromisos adquiridos de forma voluntaria.
 • Implementar as ferramentas necesarias para previr a contaminación.
 • Utilizar racionalmente os recursos, minimizando os consumos de auga, papel e enerxía; reducindo a xeración de residuos e emisións; favorecendo a reciclaxe e buscando soluciones eco-eficientes.
 • Implicar a todos os empregados da cadea no logro dos obxectivos ambientais propostos mediante programas de formación e sensibilización.
 • Promover boas prácticas ambientais entre os nosos provedores e clientes.
 • Contribuír á investigación, desenvolvemento e difusión do coñecemento científico e tecnolóxico destinado á preservación do medio ambiente.
 • Colaborar coas administracións públicas e entidades do sector na definición e implementación das condicións do desenvolvemento do Turismo Sustentable.
 • Contribuír coas nosas actividades á mellora das condicións ambientais da zona onde operamos, identificando puntos de mellora e traballando en solucións eficientes adaptadas a cada contorna.
 • Compromiso de mellora continua en todos aqueles aspectos ambientais que a empresa identifique.
Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?